Záborska vs. ženy

Autor: Zuzana Dobranská Harmanová | 30.9.2020 o 9:35 | (upravené 30.9.2020 o 10:03) Karma článku: 13,53 | Prečítané:  8851x

Včera bolo v národnej rade na programe hlasovanie o potratovej novele. Záveru tohto divadelného predstavenia s názvom "pomoc ženám" z dielne OĽANO sme sa už mali dočkať dnes, no neúspešne. 

       Áno, Slovensko napriek momentálnej náročnej ekonomickej situácii rieši zmenu potratového zákona. A prečo, ak každým rokom na Slovensku medziročne klesne počet interrupcií ?

       Podľa slov pani navrhovateľky, poslankyne Záborskej ide o iniciatívu, ktorá ma ženám pomôcť, tým že prorodinnou a prosociálnou politkou pozitívne ovplyvníme matky, ktoré zvažujú interrupcie z ekonomických a sociálnych dôvodov.

Pravdou však je, že ide o zmenu, ktorá výrazne komplikuje resp. sťažuje situáciu žien. Za slovíčko pomoc Záborská a jej klub antiinterrupčných fanatikov  skrývajú svoje ideologické presvedčenie, ktoré povyšujú nad štatistiky, fakty a základné ľudské práva.

        Na ilustráciu úrovne vedomia členov tohto klubu budem parafrázovať pár ich výrokov zo včerajšej rozpravy. Podľa týchto hrdinov, bijúcich sa ženy, sa tieto rozhodnú pre interrupciu: ...kvôli postave či kariére, z dôvodu, že sú sebecké a vyhovárať sa na ekonomické dôvody v dnešnej dobe konzumu je scestné. Taktiež podľa poslanca Kuriaka (OĽANO) nebude mať kto pracovať na dôchodcov. 

Podľa ďalšieho odborníka na túto problematiku, poslanca Potockého (OĽANO)  potrat nie je to isté ako si odbehnúť ku kozmetičke či na manikúru.

Poslanec Kremský (OĽANO) uviedol, že táto novela bude malý krok pre Slovensko, ale určite nie posledný, o čo sa bude snažiť.

Poslankyňa Pleštinská (OĽANO) si zaspomínala na staré dobré časy, kedy ženy boli v minulosti hrdinky, dali život desiatim deťom, pritom pracovali na poli a rodiny boli šťastnejšie.

            Z obsahu prednesov týchto poslancov možno usúdiť, že tento klub okolo poslankyne Záborskej vníma ženy ako sebecké bytosti, ktoré neberú ohľad na dôchodcov, za to si potrpia na štíhlu líniu, interrupciu dávajú na roveň nových nechtov, sú neuvážlivé a úplne zabudli na to, že ženy sú tu na rodenie detí a robotu, ale pozor nie na budovanie kariéry.

            Takže napriek tomu, že odborná i laická verejnosť zhodne zaujala názor, že súčasná legislatíva v tejto oblasti je dostatočná, konzervatívne krídlo OĽANO ma iný názor a cíti, že je čo zlepšovať a ženám treba pomôcť o niečo viac. Keďže pomoc zo strany tejto partičky po rozprave na túto tému ma zaujala, pozrela som sa bližšie na návrh zmien pani Záborskej a tu sú (podľa pôvodnej dôvodovej správy):

1. zmena - umelé prerušenie tehotenstva sa zmení na umelé ukončenie tehotenstva. Slovičkárenie bez reálneho významu a zmieňovanej pomoci.

2. zmena – Po tom, ako sa žena rozhodne podstúpiť ešte stále umelé prerušenie tehotenstva má lekár povinnosť ženu poučiť, a zároveň  žena musí podpísať informovaný súhlas. Následne až od odoslania hlásenia o poskytnutom poučení po uplynutí 48 hodín je možné vykonať umelé prerušenie tehotenstva. Toto predstavuje momentálnu zákonnú úpravu. Zmena tohto stavu spočíva v predĺžení lehoty zo 48 na 96 hodín, avšak nie od poučenia ale od splnenia všetkých podmienok podľa zákona o umelom prerušení tehotenstva. Dôvod tejto zmeny ? Podľa dôvodovej správy je táto zmena potrebná na to, aby si  žena  mohla pokojne a bez časového tlaku premyslieť svoje rozhodnutie umelo ukončiť tehotenstvo. Predkladatelia zrejme majú pocit, že mnoho žien podstúpi umelé prerušenie tehotenstva neuvážlivo, a preto je nutné jednak predlžiť túto neľahkú situáciu a zároveň okresať obdobie, počas ktorého možno vykonať zákrok.

3. zmena – ukladá povinnosť Ministerstvu zdravotníctva SR každoročne zverejniť do 1. júla súhrnnú správu o potratovosti na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Ďalšia fantastická zmena, pri ktorej mám dojem, že navrhovatelia disponujú len ich  neoblomnou túžbou obmedziť počet interrupcií, ale akékoľvek iné informácie a poznatky o tejto problematike išli mimo nich, keďže totožnú informáciu každoročne zverejňuje Národné centrum zdravotníckych informácií.

4. zmena – zavádza povinnosť Ministerstva zdravotníctva SR ponúkať vzdelávanie vo forme školení pre všetkých, ktorí sa podieľajú na umelom prerušení tehotenstva. Neviem si pomôcť, ale zas mi uniká ten prorodinný a prosociálny aspekt.

5. zmena -  je v tom, že ak sa má uskutočniť umelé ukončenie tehotenstva zo zdravotného dôvodu na strane ženy, alebo zdravého vývoj plodu, alebo geneticky chybného vývoj plodu a lekár konštatuje existenciu niektorého z týchto dôvodov musí mať žena k dispozícii dve nezávislé lekárske správy. Nezávislosť obsahu lekárskych správ sa má garantovať aj tým, že lekári, ktorí vystavia lekárske správy, nesmú byť v pracovnom alebo inom obdobnom pomere jedného a toho istého zdravotníckeho zariadenia. (Záborská vo svojom pozmeňujúcom návrhu k tomuto pôvodnému na znak toho, že je otvorená kompromisu upustila od povinnosti dvoch lekárskych správ)

6.zmena – ktorá neviem komu alebo čomu  má pomôcť znie takto :  vypúšťajú sa slová o poučení: „Lekár je povinný poučiť ženu o možných zdravotných dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva aj o spôsoboch používania antikoncepčných metód a prostriedkov.” Názor si urobte sami, či toto je tá zmena, ktorá niečomu pomôže. Nehovoriac, že táto vypustená veta je v rozpore s podstatou informovaného súhlasu, ktorý vypustený nebol.

7. zmenazakazuje sa reklama na umelé prerušenie tehotenstva z dôvodu zachovať autonómnosť a slobodu rozhodnutia sa ženy. Myslím, že faktory, na základe ktorých sa žena rozhodne pre umelé prerušenie tehotenstva sú rôzne, ale dobrý marketing to v tomto prípade nebude.

8. zmena – túto zmenu považujú navrhovatelia je jednu z kľúčových zmien, ktorá potvrdzuje ambíciu návrhu zákona na vytvorenie podporných opatrení pre ženu, ktorá zvažuje podanie žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva. Na tehotné matky sa dnes vzťahuje zákon o sociálnych službách len čiastočne, ak sú vystavené násiliu alebo strate bývania. Narušenie ich sociálnych alebo rodinných väzieb z dôvodu tehotenstva tento zákon neupravuje. Zavádza sa preto pravidlo, že zariadenie núdzového bývania budú môcť využívať aj tehotné matky, a to po dobu tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú. Sláva, prvé a aj posledné ako – tak pozitívum pozmeňujúceho návrhu je tu.

9. zmena – ktorá vo výsledku nič nemení je rozdelenie už existujúceho príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 829,86 eur na dve časti, pričom prvá časť vo výške 400 Eur sa vyplatí po 12. týždni tehotenstva(kedy už nemožno vykonať umelé prerušenie tehotenstva), druhá časť po pôrode. A čerešnička na záver, ak sa dieťa narodí s ťažkým poškodením, ťažkým genetickým poškodením, alebo poškodením, pre ktoré nebude po narodení schopné života suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 3 170,14 eur. No tu už mi napadá len jedno, taká ponuka sa neodmieta. Čítam a neverím.

10. zmena – súčasné znenie zákona č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v § 1 výslovne hovorí, že upravuje umelé prerušenie tehotenstva a so zreteľom na ochranu života a zdravia ženy a v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva ustanovuje podmienky na jeho vykonávanie. Nové znenie  „Tento zákon ustanovuje podmienky umelého ukončenia tehotenstva so zreteľom na ochranu plodu.“

          Takže tlieskam, toľko prosociálnych a prorodinných opatrení som naozaj nečakala.  Stupeň ich efektivity sa určite odzrkadlí v rozhodovaní žien, ktorým tieto zmeny značne uľahčia ich situáciu.

         Ale dosť bolo irónie. V skutočnosti ide o zbytočný návrh, ktorý neprináša žiadne reálne riešenia v prospech narastajúcej krivky pôrodnosti.

        Ak chceme naozaj robiť prorodinnú politiku, tak sa treba pozrieť na vec triezvo a vnímať ozajstné problémy, s ktorými sa potýkajú mladé rodiny či matky samoživiteľky. Zmeny treba robiť adresne, nie z kancelárie z národnej rady predkladať neefektívne riešenia, ktoré majú od reálnej pomoci tak ďaleko ako z Bratislavy do Michaloviec.  

Ak chceme predchádzať neželaným tehotenstvám, tak potrebujeme zapracovať do učebných osnov kvalitnú sexuálnu výchovu, komunikovať na túto tému nielen v škole, ale aj doma a vypustenie poučenia o spôsoboch používania antikoncepcie ničomu nepomôže.

Očakávala by som, že ak padne nejaký návrh v rámci tejto problematiky, posunie našu spoločnosť dopredu, nie naopak. Neriešme to, či budeme hovoriť o umelom prerušení alebo umelom ukončení tehotenstva, ale riešme to, že existuje bezpečnejšia forma interrupcie, ktorú schvaľujú aj odborníci z radov gynekológov. Ak chceme ženám naozaj pomôcť začnime z opačného konca a zmeňme legislatívu tak, aby sa žena-matka nebola diskriminovaná na trhu práce, aby sa neobávala, že sa jej dieťaťu neujde miesto v materskej škole alebo jasliach, aby vedela, že ak ostane sama bude mať dostatočnú sociálnu podporu na to, aby uživila seba aj dieťa. Zaveďme nižšiu daň na plienky a iné detské potreby, zlepšime vymožiteľnosť výživného, či dostupnosť náhradného výživného. Postarajme sa o to, že ak týraná žena kričí o pomoc, nebude označovaná  len za obyčajnú hysterku.

Pani Záborská nebojujte proti ženám, ale bojujte za ženy. Bojujte aj proti potratom, len Vás prosím robte to inak. Robte to tak, že budete hľadať spôsoby ako podporovať mladé rodiny, matky-samoživiteľky či osamelé matky, tak aby naša legislatíva bola pre nich záchrannou sieťou, nie polenami pod nohy.

Stojím za všetkými poslancami, ktorí budú hlasovať proti novele predkladanej kresťanskou úniou a prosím nemýľme si ich s tými, ktorí sú za interrupciu. Nikto normálne zmýšľajúci  ju nebude velebiť ako tú lepšiu voľbu, avšak tento návrh neprinesie žiadnu zmenu toho, prečo sa ženy rozhodnú podstúpiť interrupciu. Snáď toto zbytočné divadlo bude aspoň odrazovým mostíkom pre uvedomenie si skutočných medzier v našich zákonoch, ktorých vyplnenie by mohlo pozitívne ovplyvniť budúce matky či zakladanie mladých rodín s niekoľkými deťmi. Nebojujme proti potratom, bojujme za lepší život žien-matiek, ich detí a rodín na Slovensku. 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Matovič umožní otvoriť školu, kde chodia jeho dcéry

Školu prevádzkuje firma podnikateľa, ktorý nakupoval pre štát testy.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Gröhling je zrelý na demisiu

V Hirošime otvorili školy dva mesiace po naozajstnej atómovke.


Už ste čítali?